Product

ผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 1 - 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 1 KVA - 300 KVA แปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 0 VAC - 500 VAC มีให้เลือกหลายชนิด

 • 3 PhaseTransformer
 • 1 PhaseTransformer
 • Variable Voltage Transformer

Services

ผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย ขาย ซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 1 - 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 1 KVA - 300 KVA แปลงไฟฟ้าแรงต่ำตั้งแต่ 0 VAC - 500 VAC มีให้เลือกหลายชนิด หม้อแปลงแบบ Auto แบบแยกคอยล์ หม้อแปลงที่ใช้กับเครื่องเสียง U PS Emergency light stabilizer

Company

บริษัท สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ มีเป้าหมายในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า รีแอคเตอร์ Reactor ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตราฐานเพื่อนำไปสู่การใช้งานของลูกค้า

อย่างมีคุณภาพและระยะการใช้งานที่ยาวนาน

Our Product

Contact Info

 • 36/3 หมู่ 3 ซอยกาญจน์กวิณ ถ.ลำลูกกาคลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • 02-005-2600
 • 02 -5492318
 • sale.stb2509@gmail.com
 • lompong2509@gmail.com

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร (Transformer)


หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) คือ เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า(Voltage) ให้เพิ่มขึ้นเรียกว่า “Step up Transformer” และให้ลดลงเรียกว่า “Step down Transformer” แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า(Power/Watt) และความถี่(Frequency/Hz)

โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า


หม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ แกนเหล็ก ขดลวดตัวนำ และฉนวน (และอาจมีส่วนประกอบย่อยซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อแปลง เช่น หม้อแปลงขนาดใหญ่ อาจมีถังบรรจุหม้อแปลง น้ำมันหม้อแปลง และขั้วของหม้อแปลง เป็นต้น)
1.แกนเหล็ก แกนเหล็กของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เคลือบด้วยฉนวน เรียกกันว่า แผ่นลามิเนต
2.ขดลวดตัวนำ ขดลวดตัวนำของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน โดยทั่วไป หม้อแปลงจะมีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ(Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ(Secondary Winding)
3.ฉนวน ฉนวนของหม้อแปลงจะมีไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้ขดลวดสัมผัสกับส่วนที่เป็นแกนเหล็ก และป้องกันไม่ให้ขดลวดแต่ละชั้นสัมผัสกัน


หลักการทำงานของหม้อเเปลงไฟฟ้า


1. หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เกิดจากการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual Inductance) ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของแรงดันไฟฟ้าจากขดลวดหนึ่งไปอีกขดลวดหนึ่ง
2. การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าทางด้านปฐมภูมิ จะทำให้กระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกันถ้ากระแสไฟฟ้าทางด้านปฐมภูมิลดลง ก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิลดลงด้วย ดังนั้น ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านทุติยภูมิจึงเท่ากับความถี่ทางด้านปฐมภูมิ
3. ค่าสัมประสิทธิ์ความเหนี่ยวนำ (k) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ไปตัดกับขดลวดทางด้านทุติยภูมิเปรียบเทียบกับเส้นแรงทั้งหมดที่เกิดจากขดลวดปฐมภูมิซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
4. อัตราส่วนจำนวนรอบ (Turns Ratio) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบของขดลวดทางด้านทุติยภูมิ (NS) ต่อจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ (Np) มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราส่วนจำนวนรอบ (Turns Ratio) = Ns/Nf
5. ถ้าแรงดันไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ (VS) มีค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าทางด้านปฐมภูมิ (VS) จะเรียกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ว่า หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันขึ้น (Step-Up Transformer)
6. ถ้าแรงดันไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ (VS) มีค่าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าทางด้านปฐมภูมิ (VS) จะเรียกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ว่า หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันลง (Step-Down Transformer)
7. กำลังงานที่ได้จากด้านทุติยภูมิ (PS) ในทางอุดมคติแล้วจะมีค่าเท่ากับกำลังงานทางด้านปฐมภูมิ (PS) นั่นคือ PP = PS
8. การสูญเสียกำลังภายในของหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่
- ความต้านทานภายในขดลวด (Copper Loss)
- ชนิดของแกนที่ใช้พันขดลวด (Core Loss)
- การรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Leakage)
หม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า
รีแอคเตอร์

โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 1-3เฟส รีแอคเตอร์ Reactor

ผู้ผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 1 - 3 เฟส Reactor รีแอคเตอร์

 • หม้อแปลงแบบ Auto ใช้แปลงไฟฟ้าทั่วไป
 • หม้อแปลงแบบแยกคอลย์ เหมาะสำหรับแปลงไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคลื่นรบกวน
 • หม้อแปลงที่ใช้กับ เครื่องมือ เครื่องจักร อุตสาหกรรมทั่วไป
 • หม้อแปลงที่ใช้แปลงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 • หม้อแปลงแบบเปลือย พร้อมตู้ ตามที่ลูกค้าต้องการ